01فصل

اساسنامه انجمن خیریه سماوات الغدیر

فصل اول – کلیات و اهداف:

ماده ۱ : نام سازمان مردم نهاد مورد نظر هیأت امناء “انجمن سماوات” است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار”انجمن” نامیده می­شود.

ماده2 :نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن غی سیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع ، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3 :محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.

ماده 4 :محل: مرکز اصلی انجمن در استان: تهران- شهرستان تهران به نشانی ……………………………………………….. واقع است و در صورت لزوم میتواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 5 :تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می­دارند.

ماده 6 :مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس به مدت نا محدود می­باشد.

ماده 7:دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ یکصد میلیون ریال می­باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده8 :هیأت مؤسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس و انجام وظائف ماده ۱۱ اساسنامه ، دیگر مسئولیتی در انجمن نخواهد داشت.

ماده 9 :اهداف انجمن عبارتند از : الف: کلیات ب: روش اجرای هدف

فصل دوم : ساختار

ارکان انجمن عبارتنداز:

02فصل

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

انجام اقدامات اولیه برای تأسیس انجمن

تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن

انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره 1 :اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2 :تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین و با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می­شود.

ماده 12 :مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضاء هیأت امناء که به تعداد ۲۵ نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم­گیری است که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می­شود.

ماده 13چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیأت امناء به علل فوت، عزل و یا استعفاء غیر ممکن شود، هیأت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضاء بعنوان عضو هیأت امناء انتخاب می­نماید.

ماده 14 :مجمع عمومی عادی هیأت امناء سالانه در آبان ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1 :اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می­باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2 :مجمع عمومی هیأت امناء ممکن است به صورت فوق­العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس(ها) یا یک پنجم اعضاء هیأت امناء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می­گردد.

تبصره 3 :دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع (و یا دعوت کتبی یا تلفنی) صورت می پذیرد.

تبصره 4 :روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های روزنامه­ای می­باشد که هر سال در مجمع عمومی تعیین می­شود.

وظایف مجمع عمومی عادی امناء :

انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی­البدل)

استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس(ها)

تعیین خط مشی کلی انجمن

بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره

تعیین عضو جانشین هیأت امناء

تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

تعیین روزنامه اکثیرالانتشار جهت درج آگهی­ها و دعوت نامه­ها

عزل اعضاء امناء هیأت مدیره و بازرسان

مجمع عمومی فوق­العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

با درخواست اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا بازرس

با درخواست یک پنجم اعضاء امناء

تبصره1 :دعوت برای مجمع عمومی فوق­العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰(ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء امناء خواهد رسید.

تبصره2 :اکثریت لازم تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می­باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء امناء تشکیل می­گردد.

تبصره3 :تصمیمات مجمع عمومی فوق­العاده با تصویب دوم و سوم اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی فوق­العاده:

تصویب تغییرات اساسنامه

بررسی و تصویب یا رد انحلال

تغییر در میزان سرمایه

انحلال قبل از موعد

هرگونه تغییر در ماهیت

ماده 18 :جلسات مجامع عمومی امناء توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

تبصره1 :اعضاء هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره2 :رئیس هیأت مدیره ، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

هیأت مدیره:

انجمن دارای هیأت مدیره­ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی­البدل خواهد بود.

تبصره1 :جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره2 :شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در حکم استعفاء عضو غایب خواهد بود.

تبصره3 :دعوت از اعضاء هیأت مدیره باید حداقل ۵ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20 :در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرس عضو علی­البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی­البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق­العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده 21 :هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می­گردد بنابه ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق­العاده خواهد داد.

تبصره :نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین­نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده 22 کاعضاء هیأت مدیره در اولین جلسه­ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می­دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه­دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین­نامه­ای که به تصویب مجمع عمومی امناء خواهد رسید مشخص می­نماید.

تبصره1 :هیأت مدیره در هر موقع می­تواند افراد فوق­الذکر را از سمت­های مذکور عزل کند.

تبصره2 :هیأت مدیره در صورت لزوم می­تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده 23 :هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای اجرای دوره­های بعدی بلامانع بوده همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امناء به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی­ربط و ذی­صلاح اعلام نماید.

ماده 24 :هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می­باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریف سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده . به طور کلی هیأت مدیره می­تواند هر اقدام و معامله­ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و که مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

تبصره1 :جز درباره موضوعاتی که مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امناء است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می­باشد.

تبصره2 :هیأت مدیره پس از تصویب می­تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه­های جاری انجمن تا مبلغ معادل قیمت بیست سکه تمام بهار آزادی بدون تصویب مجمع عمومی راساً اقدام نماید.

ماده 25 :مجمع عمومی عادی امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی­البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26 کهیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سِمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق­الزحمه او را تعیین می­نماید.

تبصره :مدیر عامل نمی­تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضاءی مجمع عمومی.

ماده 27 :بازرس می­تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق­العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 28 :هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده­اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 29 :

اشخاص ذیل نمی­توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

سانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند

مدیران و مدیر عامل

اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

همسر اشخاص مذکور در بندهای ۲ و ۳ این ماده

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است

ماده ۳۰

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امناء

مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امناء

اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته­اند

سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوع به عهده بازرس قرار داده است

تبصره :بازرس می­تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید

ماده ۳۱مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می­گردد، نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره1 :عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می­باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2 :اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می­باشد.

تبصره 3 :کلیه اسناد ، اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه­دار در غیاب خزانه­دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 32

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می­باشد:

نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره

نگهداری دارایی، اموال، حسابها ، اسناد و دفاتر

اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد

ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

تهیه پیش­نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی

تهیه پیش­نویس آئین­نامه­های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم­گیری در هیأت مدیره

نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی­ها و دفاتر

پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق­العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره

انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۳حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می­شود. در صورتیکه مدیر عامل از اعضاء هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می­تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۴مدت مأموریت مدیر عامل از مدت مأموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است و به هرصورت مدیر عامل در صورت انقضاء مدت مأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

03فصل

فصل سوم : بودجه و مواد اولیه

بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می­شود:

کمک اعضاء هیأت مدیره

کمک خیرین

ماده ۳۶درآمد و هزینه­های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد.

تبصره1 :هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید. چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه­های انجمن موجود است در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره2 :سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می­شود.

تبصره3 :مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می­پذیرد.

تبصره4 :کلیه مدارک، پرونده­ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می­شود.

تبصره5 :مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره دردفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۷ :هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۸ : هیأت مدیره مکلف است محل انجمن و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۹ :انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن تصویب هیأت مدیره و برابر قانون مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.

تبصره :هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۴۰

انحلال:در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق­العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی­ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق­العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مجمع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره1 :مجمع عمومی فوق­العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می­گردد، واگذار نماید.

تبصره2 :تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره3 :هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می­نماید.

تبصره4 :مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده ۴۱ :چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه­های دولتی باشد انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۲ :مواردی که در این اساسنامه پیش­بینی نشده است بر اساس آئین­نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳ :این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.