مشخصات مراکز مشابه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر در کشور


ردیف

نام مرکز

نام مدیر

شماره فکس

شماره تلفن

آدرس سایت

۱

انجمن توانیاب

خانم یگانه

۰۲۱۶۶۹۳۵۵۳۳

۰۲۱۶۶۹۳۵۵۳۳

لینک

۲

انجمن ضایعات نخاعی (بندرعباس)

آقای معنایی

۰۷۶۳۳۳۳۱۰۷۷

۰۷۶۳۳۳۵۲۴۱۳

لینک

۳

دفتر فرهنگ معلولین قم

آقای برقعی

۰۲۵۳۲۸۵۵۸۸۶

۰۲۵۳۲۸۵۵۸۸۶

لینک

۴

رعد الغدیر پاکدشت

حاج آقا احمد نصیری

۰۲۱۳۶۰۳۳۸۵۶

۰۲۱۳۶۰۱۱۳۲۰

لینک

۵

کانون معلولین توانا

آقای مهندس هادی پور

۰۲۸۳۳۳۴۰۷۱۱

۰۲۸۳۳۳۴۰۷۱۱

لینک

۶

مجتمع توانیابان پیشوا

حاج آقای مومنی

۰۲۱۳۶۷۲۷۱۵۹

۰۲۱۳۶۷۲۸۰۲۲

لینک

۷

مجتمع توانیابان مشهد

آقای مهندس هدایی

۰۵۱۳۸۶۸۰۴۴۴

۰۵۱۳۸۶۴۸۹۵۲۰

لینک

۸

مجتمع توانیابان یزد

خانم بقائی

۰۳۵۳۶۲۴۴۷۳۵

۰۳۵۳۶۲۴۴۷۳۵

لینک

۹

مجتمع رعد زنجان

آقای  مهندس هاشمی

۰۲۴۳۳۴۶۷۶۲۶

۰۲۴۳۳۴۵۳۵۵۸

لینک

۱۰

مجتمع رعد کرج

آقای مهندس احمدی بیدا خویدی

۰۲۶۳۲۲۱۴۱۵۰

۰۲۶۳۲۲۱۴۱۵۳

لینک

۱۱

مجتمع رعد کرمان

آقای لشکری

۰۳۴۳۲۱۱۳۷۷۸

۰۳۴۳۲۱۱۳۷۷۸

لینک

۱۲

مرکز جامع توانبخشی رضوان زاهدان

آقای دکتر عبدی

۰۵۴۳۳۳۱۵۸۵۰

۰۵۴۳۳۳۱۵۸۵۰

لینک

۱۳

موسسه باران مهرلیان (بوشهر)

آقای مهندس شمس

۰۷۷۳۳۳۲۳۹۵۷

۰۷۷۳۳۳۲۳۹۵۷

لینک

۱۴

موسسه کاشانه مهرکاشان

آقای پهلوانی

۰۳۱۵۵۲۳۴۱۰۱

۰۳۱۵۵۲۳۴۱۰۱

لینک

۱۵

موسسه نیکوکاری رعدالغدیر

آقای سلطانزاده

۰۲۱۶۶۳۰۵۳۵۵

۰۲۱۶۶۳۰۵۳۵۲

لینک

۱۶

رعد الیگودرز

خانم نظری

۰۶۶۴۳۳۳۸۸۱۱

۰۶۶۴۳۳۳۸۸۱۱

۱۷

انجمن حمایت از کودکان بهشت

خانم نصر

۰۳۱۳۲۳۳۴۸۲۸

۰۳۱۳۲۳۳۴۸۲۸

۱۸

مجتمع توانیاران صبح الوند

آقای بارانیان

۰۸۱۳۴۲۱۰۸۹۱

۰۸۱۳۴۲۱۰۸۹۱

۱۹

موسسه رعد الغدیرتوانیابان فارس

آقای مهندس کازرونی

۰۷۱۳۷۵۳۳۰۷۲

۰۷۱۳۷۵۳۳۰۷۲

۲۰

موسسه خیریه عطیه (سبزوار)

آقای موسوی

۰۵۱۴۴۲۲۳۱۶۸

۰۵۱۴۴۲۲۳۱۶۸

۲۱

مجتمع رعد سنندج

آقای ربیعی

۰۸۷۳۳۲۸۷۴۶۹

۰۸۷۳۳۲۸۷۴۶۸

۲۲

موسسه نیکوکاری رعد

۰۲۱۸۸۰۷۶۳۲۶

۰۲۱۸۸۰۸۲۲۶۶

لینک

۲۳

موسسه پیام آوران ساحل امید

لینک

۲۴

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعدشرق

لینک

۲۵

موسسه خیریه نگین تهران

لینک

۲۶

موسسه خیریه آموزشی و توانبخشی رعد گیلان